Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.websitetijd.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door WEBSITETIJD.

In deze algemene voorwaarden geven wij aan welke voorwaarden van toepassing zijn op onze uitingen, werkzaamheden, leveringen en alles wat wij verder voor u als klant ondernemen.

1.Identiteit van de ondernemer
Adresgegevens
WebsiteTijd
Eemplein 78
3812 EA Amersfoort
Nederland

Bereikbaarheid
Bellen: 06 29 46 15 80
Mailen: info@websitetijd.nl
Langskomen:
Eemplein 78
3812EA Nederland

Website: https://www.websitetijd.nl

KvK gegevens
Kvk-nummer: KvK 74630733
BTW-identificatienummer: NL002211311B55
IBAN: NL91 KNAB 0258 9004 82


2.Toepasbaarheid
Door ondertekening van een overeenkomst met WEBSITETIJD verklaart de klant dat hij
kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met WEBSITETIJD.

3.Offertes, prijzen, facturatie en betalingen
Alle offertes en prijsopgaven door WEBSITETIJD zijn geheel vrijblijvend. WEBSITETIJD is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

Alle prijzen op de website worden uitgedrukt in Euro en zijn altijd exclusief BTW.
De prijs die wordt gefactureerd is de prijs die vooraf is afgesproken, eventueel vermeerderd met de kosten voor meerwerk waar de klant zijn schriftelijke toestemming voor gegeven heeft.

In verband met de digitale toezending van de factuur is de klant verplicht tot het verstrekken van een goed werkend e-mailadres te verstrekken.
Indien de klant nalatig blijft de betaling te voldoen, dan kan WEBSITETIJD, zonder verplicht te zijn tot nadere kennisgeving, besluiten de vordering ter incasso uit handen te geven. De kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor de rekening van de klant.

4. Annulering
Annuleert de klant de opdracht na het geven van akkoord dan is de klant verplicht het volledige bedrag dat in de offerte staat te voldoen. Neem voor het annuleren altijd eerst contact op dan overleggen we of er een mogelijkheid is om de opdracht toch tot uw tevredenheid uit te voeren.

5. Onderhoud
Voor het onderhouden van de website biedt WEBSITETIJD onderhoudscontracten aan.
Onder onderhoud wordt verstaan:
- Content updaten op de site (teksten, foto’s, openingstijden, contact gegevens)

Het algeheel updaten van het thema van een website valt uitdrukkelijk niet onder het onderhoud. Wanneer een klant hier behoefte aan heeft, dan valt dit onder meerwerk en dient hier eerst een schriftelijke afspraak over gemaakt te worden.

6. Uitvoering van de overeenkomst
WEBSITETIJD zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WEBSITETIJD het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. We doen dit zonder meerkosten voor de klant, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. WEBSITETIJD draagt in dat geval zorg voor de kwaliteit van het werk van deze derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WEBSITETIJD aangeeft dat deze voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk zijn, worden verstrekt.

WEBSITETIJD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat WEBSITETIJD is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WEBSITETIJD in redelijkheid kenbaar behoorde te zijn.

7. Verplichtingen klant
De klant is na oplevering zelf verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing van de website, hieronder wordt mede verstaan de beveiliging van gegevens.

De klant dient er zorg voor te dragen dat WEBSITETIJD bij de website kan. Dit betekent onder meer dat bij het aanpassen van (in)loggegevens dit dient te worden gecommuniceerd met WEBSITETIJD.

Om te zorgen dat aanvullend materiaal op de reeds geleverde website kan worden gezet dient deze tijdig en deugdelijk door de klant beschikbaar te worden gesteld. Als dit niet gebeur kan WEBSITETIJD niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, die ontstaan door niet tijdige of deugdelijke beschikbaarstelling van de website.

8. Levering en levertijd
De klant krijgt in de ontwikkelfase de gelegenheid om op- en aanmerkingen te maken, dan wel wijzigingen voor te stellen, tenzij iets anders schriftelijk is overeengekomen. De door de klant opgegeven wijzigingen mogen niet van zulke aard zijn dat hiermee eigenlijk een nieuwe opdracht ontstaat. Onder wijzigingen wordt dan ook verstaan: kleine aanpassingen binnen de bestaande opdracht.

Op- en aanmerkingen en wijzigingsvoorstellen die na de feedbackronde worden aangedragen kunnen als meerwerk gezien worden en kunnen slechts worden meegenomen indien de klant schriftelijk akkoord is gegaan met het meerwerk en de daarvoor afgesproken vergoeding.

9. Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op www.websitetijd.nl is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WEBSITETIJD is het niet toegestaan om offertes, concepten, tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij WEBSITETIJD.

10. Indien van toepassing
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met WEBSITETIJD te mogen claimen of te veronderstellen.

WEBSITETIJD streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie op of de inhoud van deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. WEBSITETIJD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

11. Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op www.websitetijd.nl.

12. Klachten
Heeft u een klacht? Dat is vervelend, maar meldt het ons direct bij voorkeur per email, waarbij de klacht zo duidelijk mogelijk wordt omschreven. We stellen dan alles in het werk om in onderling overleg een oplossing te vinden en de klacht te verhelpen Klachten over geleverd werken kunnen tot 14 dagen na levering worden gemeld. Hierna vervalt het recht op reclamatie.

Klachten over geleverd werk kunnen tot 14 dagen na levering gemeld worden. Hierna vervalt het recht op reclamatie.

13. Overmacht
Het zou kunnen voorkomen dat WEBSITETIJD door overmacht een opdracht niet kan uitvoeren. Mocht dat zo zijn dan krijgt u als klant daarvoor vanzelfsprekend geen factuur. Echter, omdat het overmacht betreft is WEBSITETIJD ook niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door het niet kunnen uitvoeren van de opdracht. In geval van een overmachtsituatie zullen wij met u overleggen hoe we in gezamenlijk overleg tot een voor beide partijen bevredigende oplossing kunnen komen.

14. Privacy
Indien de gegevens van de klant nodig zijn voor het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting, dan worden de gegevens alleen daarvoor gebruikt. Voor het overige zal gebruikmaking van persoonsgegevens voor welke doeleinden dan ook pas plaatsvinden nadat daartoe de schriftelijke toestemming van de klant is verkregen. De aangeleverde persoonlijke informatie blijft vertrouwelijk.

15. Drukwerk
Deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op het vervaardigen en leveren van drukwerk, alsmede op andere activiteiten dan het vervaardigen en leveren van websites, die wij volgens schriftelijke opdracht uitvoeren.